SWOV Catalogus

346248

Kader verkeersveiligheid : kader voor het borgen van verkeersveiligheid bij aanleg- en onderhoudsprojecten op het Rijkswegennet. Deel A: hoofddocument + Deel B: methodieken en achtergrondinformatie. Versie 3.0.
20210441 ST [electronic version only]
Tse, K. Boogers, J. & Koppen, J.
[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving, 2020, 34 + 94 p., ref.

Samenvatting Het ‘Kader Verkeersveiligheid’ is verplicht van toepassing op alle projectfasen van droge infrastructuur projecten op het Rijkswegennet, op alle contractvormen en verplicht voor alle partijen die werkzaamheden op Rijkswegen voorbereiden en uitvoeren. Het Rijkswegennet is in deze gedefinieerd als alle wegen in beheer bij het Rijk inclusief de kruispunten met het onderliggend wegennet. Het ‘Kader Verkeersveiligheid’ vloeit voort uit het ‘Kader Veiligheidsmanagement’ en geeft voor de discipline verkeersveiligheid invulling aan de uitgangspunten voor integrale veiligheid in alle processen en richt zich op het gehele Rijkswegennet. Het ‘Kader Verkeersveiligheid’ vormt de basis voor het verkeersveiligheidshoofdstuk in het ‘Kader Integrale Veiligheid in Projecten’ als projectgerichte doorvertaling van het ‘Kader Veiligheidsmanagement’. Rijkswaterstaat RWS stelt als opdrachtgever aan de markt voor de uitbesteding van werken eisen aan alle elementen die het prestatieniveau van (verkeers)veiligheid op het netwerk beïnvloeden. Deze eisen zijn vastgelegd in het stelsel van basisspecificaties bij Rijkswaterstaat, waaronder de ‘basisspecificatie Weginfrasysteem’ en onderliggende ‘basisspecificatie Rijksweg’. Een verdere toelichting is gegeven in H2.4 Contractuele verankering. Ook decentrale overheden (vervoersregio, provincie, gemeente, waterschap) die als opdrachtgever een werk voorbereiden en uitvoeren, waarvan het beheer uiteindelijk bij RWS ligt, dienen zich aan het ‘Kader Verkeersveiligheid’ te houden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact