SWOV Catalogus

346177

Verkennend onderzoek naar de vetergang van een LZV en een reguliere vrachtautocombinatie op de openbare weg. : een praktijkproef : concept. In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS.
20210372 ST [electronic version only]
Kostense, J. & Ruijs, P.A.J.
Helmond, TNO Industrie en Techniek, 2010, 40 p., 7 ref.; TNO Rapport ; TNO-033-HM-2010-01189

Samenvatting Het vrachtautopark is in het laatste decennium uitgebreid met zogenaamde Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen (LZV's). Deze voertuigen hebben een maximale lengte van 25.25 meter. Het vermoeden bestaat dat deze voertuigen een dusdanig afwijkende vetergang hebben c.q. een wegbreedte nodig hebben, dat verschillende richtlijnen voor wegontwerp onder druk komen te staan. Aan de andere kant staan de nu geldende normen voor bijvoorbeeld rijstrookbreedte bij spitsstroken of werk in uitvoeringslocaties onder druk vanwege ruimtegebrek ter plaatse. Daardoor is er behoefte ontstaan aan meer kennis over de minimaal benodigde ruimte voor de afwikkeling van het verkeer, waarbij een LZV het maatgevende voertuig is. In opdracht van RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart [1] is in de weken 46 t/m 49 van 2010 door TNO-Automotive een zeer beperkt, verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vetergang van een LZV en een reguliere vrachtautocombinatie op de openbare weg. Doel van dit verkennende onderzoek is om een eerste indruk te krijgen welke factoren gerelateerd aan de weg, wegomstandigheden en het voertuig een significante rol spelen in de vetergang. Daarnaast moet het onderzoek een indicatie opleveren over de mate waarin qua vetergang en carrosserie-uitwijking afgeweken wordt van een reguliere vrachtautocombinatie. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat dé reguliere vrachtautocombinatie niet bestaat, evenmin dé LZV, noch de vetergang van een reguliere vrachtautocombinatie of een LZV. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksopzet, in hoofdstuk 3 diverse definities en in hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact