SWOV Catalogus

346156

Verkenning van de preventiemogelijkheden van rijden onder invloed : discussienotitie.
20210352 ST [electronic version only]
Scholten, K. & Lemmers, L.
Utrecht, Trimbos-instituut, 2020, 53 p., ref.

Samenvatting In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur (SPV 2030) heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal ambities geformuleerd om rijden onder invloed tegen te gaan. In het SPV 2030 is een aantal globale oplossingsrichtingen aangegeven en het Trimbos-instituut is gevraagd om een verkenning uit te voeren hoe deze oplossingsrichtingen concreter te maken en waar er kansen liggen. De vragen daarbij waren: • Wat is er bekend over prevalentie van alcohol- en drugsgebruik en de risico’s van combinatiegebruik ? • Op welke manier kunnen we de sociale norm over rijden onder invloed versterken en uitbreiden ? • Hoe kunnen we de subjectieve pakkans verhogen ? • Welke risicogroepen kunnen we het beste onderscheiden ? • Welke samenwerkingsmogelijkheden met partners van het Nationaal Preventieakkoord en zijn kansrijk en kunnen de effectiviteit van maatregelen verbeteren ? De rapportage van de verkenning vormt de input voor een expertmeeting waar mogelijke beleidskeuzes worden besproken. Uit de verkenning kwamen een aantal zaken naar voren die in de expertmeeting verder bediscussieerd kunnen worden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact