SWOV Catalogus

345727

Nederlands stelsel medische rijgeschiktheid. Deelstudie 1: Beschrijving huidig Nederlands stelsel. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20200581 ST [electronic version only]
Keijser, R. Venhuizen, M. & Rosmalen, G. van
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2020, 35 p.; GI143/rapport deelstudie 1 nederlands stelsel - definitief

Samenvatting Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wenst de komende jaren het verkeerssysteem meer risicogestuurd vorm te geven. Dit met het oog op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. De focus op risico’s betekent mogelijk ook een verandering voor de keuring in verband met de medische rijgeschiktheid. Om het stelsel te hierzien heeft het ministerie van IenW in de eerste helft van 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een stelselherziening van de medische rijgeschiktheid. Dit is het rapport van deelstudie 1, dat in kaart brengt hoe het Nederlandse stelsel van het beoordelen van medische geschiktheid eruit ziet, hoe het tot stand is gekomen en wat de kosten en baten zijn. Hoofdstuk 2 bevat een beknopte onderzoeksverant- woording. In hoofdstuk 3 en 4 staat beschreven hoe het Nederlandse stelsel is opgebouwd. Hoofdstuk 5 beschrijft de kerncijfers van het stelsel. Deze rapportage besluit in hoofdstuk 6 met aanknopingspunten voor de andere onderdelen van het onderzoek naar de stelselherziening. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact