SWOV Catalogus

345720

Pilot V85 obv FCD. [Eerste concept.]
20200574 ST [electronic version only]
Kijk in de Vegte, N. & Uenk, M.
Utrecht, Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW, 2018, 27 p.

Samenvatting In het strategisch Plan Verkeersveiligheid wil IenM gaan inzetten op risico-gestuurd beleid op basis van risico-indicatoren zoals snelheid. Een van de indicatoren is de ‘V85’. Deze indicator geeft aan wat de snelheid is die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden. Deze wordt bepaald op basis van individuele voertuiggegevens gemeten met wegkantsystemen, ofwel op basis van alle voertuigen die een bepaald punt passeren. Ook de gemiddelde snelheid is een belangrijke verkeersveiligheidsindicator. In onderzoeken van o.a. de SWOV zijn kwantitatieve relaties tussen ongevallen en gemiddelde snelheid gevonden. Sinds februari 2017 heeft NDW Floating Car Data landelijk beschikbaar. Het voordeel van FCD is dat dit in principe overal beschikbaar is en niet afhankelijk is van de aanleg en locatiekeuze van wegkantsystemen. Aan NDW is gevraagd te onderzoeken of a) het mogelijk is om op basis van Floating Car Data een goede schatting te geven van de V85 op lagere orde wegen van gemeenten en provincies. b) de gemiddelde snelheid op basis van FCD tot vergelijkbare uitkomsten leidt als op basis van metingen uit wegkantsystemen Vooronderzoek. NDW heeft een onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van FCD voor het bepalen van de V85 op onderliggende wegen. Een van de conclusies was: de afkapping van de gemeten snelheid op de maximum snelheid, is de belangrijkste reden dat de V85 niet rechtsstreeks uit FCD bepaald kan worden. Maar mogelijk is er een relatie tussen het aantal afgekapte snelheden en de V85. Dit is in een verkennende analyse op een beperkt aantal locaties onderzocht. Hierin is geconcludeerd dat het waarschijnlijk mogelijk is om te bepalen of het mogelijk is om met behulp van het aantal afgekapte snelheden in FCD een schatting te maken van de V85. In dit onderzoek is deze relatie op grotere schaal onderzocht. Daarnaast wordt gekeken hoe bruikbaar de gemiddelde snelheden op basis van FCD zijn, gegeven de afkapping op de maximum snelheid. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact