SWOV Catalogus

344874

SafeStat-NL : eindrapportage. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.
20190286 ST [electronic version only]
Plasmeijer, R. Siemonsma, H. Jong, G. de & Willigers, J.
Leiden. RAND Europe, 2006, VII + 240 p.; PM-2149-AVV

Samenvatting Voor het faciliteren van de werkzaamheden van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) zijn drie instrumenten voorgesteld: SafePlan-NL, SafeStat-NL en SafeTest-NL. Dit rapport is de eindrapportage betreffende SafeStat-NL, wat is ontwikkeld naar analogie van het Amerikaanse SafeStat. SafeStat-NL is een instrument dat op basis van beschikbare (historische) gegevens, bijvoorbeeld van betrokkenheid bij ongevallen, de vervoerbedrijven classificeert naar risicogroepen. In het 2001/2002-onderzoek zijn vijf veiligheidsgebieden voorgesteld: 1: Betrokkenheid bij ongevallen; 2: Bestuurder; 3: Voertuig en lading; 4: Bedrijfsveiligheidbeleid; 5: Vervoer van gevaarlijke stoffen. Per bedrijf worden voor elk veiligheidsgebied één of meerdere meetvariabelen berekend op basis van het aantal ongevallen of overtredingen. Uit deze meetvariabelen worden indicatorscores berekend door de scores op de verschillende meetvariabelen per groep van bedrijven te schalen naar een score tussen de 0 en 100. Hierbij krijgt het meest onveilige bedrijf de waarde 100 en het meest veilige de waarde 0. Om tot deze indicatorscores te komen worden in een MS ACCESS applicatie verschillende databestanden met elkaar gekoppeld. Het betreft bestanden met: • Ongevalsgegevens; • Inspectiegegevens; • SCAN-onderzoeksgegevens; • Bedrijfsgegevens; • Kentekengegevens. Bij deze koppelingen kan uitval van data plaatsvinden als bedrijven niet in alle bestanden voorkomen. Voor uitval cruciale koppelingen in het model zijn de koppelingen tussen bedrijfsgegevens en kentekengegevens (ten behoeve van de normalisatie van meetvariabelen) en tussen ongevalsgegevens en bedrijfsgegevens. Tenslotte, voor het gebruik van SafeStat-NL worden in dit rapport waarden voor drempels en gewichten voorgesteld. Een juiste invulling van drempels en gewichten is van belang voor de validiteit van de resultaten. Drempels kunnen er voor zorgen dat extreme scores ten gevolge van een enkele controle of ongeluk voorkomen worden. Gewichten hebben een meer normatieve functie om het relatieve belang van meetvariabelen en veiligheidsgebieden te bepalen. De voorgestelde drempel- waarden zijn deels gebaseerd op ervaringen in de VS en eerder gedane aanbevelingen. Op basis van een testrun is ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de gewichten van veiligheidsgebieden. Hierbij treden positiewisselingen op die kloppen met de verwachting, maar die ook niet bijzonder groot zijn. De uitkomsten van SafeStat-NL zijn dus betrekkelijk robuust voor (niet al te grote) veranderingen in de gewichten voor de veiligheidsgebieden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact