SWOV Catalogus

341387

Ongelukken met gemotoriseerde tweewielers : letselpatroon, letselernst en mortaliteit.
20150856 ST [electronic version only]
Leijdesdorff, H.A. Dijck, J.T.J.M. Krijnen, P. & Schipper, I.B.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 156 (2012), A5165, 6 p., 24 ref.

Samenvatting Het analyseren van de invloed van het type betrokken gemotoriseerde tweewieler op de letselernst, het letselpatroon en de mortaliteit van verkeersslachtoffers die opgenomen werden in ziekenhuizen. Retrospectief beschrijvend onderzoek. De gegevens van de Landelijke medische Registratie en het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland werden gecombineerd tot de compleetste en grootste medische database van levende, in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen slachtoffers van ongevallen met gemotoriseerde tweewielers. Gedurende de periode 1993-2008 werden 10.607 motorrijders, 19.708 bromfietsers en 3180 snor fietsers opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Van de opgenomen motorrijders had 13,1% meervoudig ernstig letsel opgelopen (Injury Severity Score [less or equal] 16), dit gold voor 11,8% van de bromfietsers en 17,1% van de snor fietsers. De mortaliteit was met 4,2% het hoogst onder de snor fietsers. Jonge motorrijders (< 25 jaar) en oudere snor fietsers (> 55 jaar) hadden de grootste kans om te overlijden in het ziekenhuis (relatief risico respectievelijk 1,64 (95%-BI:1,24-2,16) en 1,45 (95%-BI: 1,06-1,99)). Ongevallen met gemotoriseerde tweewielers gaan gepaard met ernstige morbiditeit en mortaliteit, vooral bij de jongere (< 25 jaar) en oudere (>55 jaar) bestuurder. Jonge motorrijders hebben de grootste kans om na een ongeval te overlijden in het ziekenhuis. De ogenschijnlijk laag-energetische ongevallen met snor fietsen lijken vaker te resulteren in ernstig letsel en mortaliteit dan ongevallen met de andere 2 groepen voer tuigen. Ondanks dat snorfietsers de laagste absolute risico’s op sterfte en ernstig letsel hebben, valt te over wegen om ook voor deze groep gemotoriseerde tweewielers een helmplicht in te voeren. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact