SWOV Catalogus

338937

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid : aanvulling op Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020.
20140153 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, 33 p.

Samenvatting Bij vaststelling van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 door de rijksoverheid en decentrale overheden is afgesproken elke vier jaar de voortgang en het effect van beleid te toetsen. De SWOV is daarom gevraagd om samen met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en Rijkswaterstaat — Dienst Verkeer en Scheepvaart te onderzoeken of de gezamenlijke doelen voor 2020 bereikt worden bij uitvoering van de strategie. Uit de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 [SWOV, 2011] blijkt dat met uitvoering van het strategisch plan: de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 alleen behaald wordt bij lage mobiliteitsgroei en mits de handhaving en investeringen in verkeersveiligheid op peil blijven, en de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 vrijwel zeker niet gehaald wordt. Het Bestuurlijk Koepeloverleg heeft in juni 2011 op basis van deze conclusies besloten dat het Strategisch Plan 2008-2020 van kracht blijft, maar een gerichte impuls nodig heeft op de doelgroepen waar het nog niet goed (genoeg) gaat. Doel is het aantal verkeersslachtoffers voor deze doelgroepen terug te dringen. Deze bijstelling is tot stand gekomen door interactieve samenwerking tussen marktpartijen, maatschappelijke partners, kennisinstituten en overheden onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij zijn gezamenlijk de volgende stappen doorlopen: Integrale verkenning van trends, problemen en oplossingsrichtingen op de landelijke strategiedag verkeersveiligheid op 29 september 2011. Bepalen en delen van koers en aanknopingspunten voor beleid in het najaar van 2011. Concretiseren in beleidslijnen, activiteiten en onderzoeksvragen op de prioritaire thema’s in versnellingssessies in het voorjaar van 2012. Toetsen van resultaten op draagvlak in klankbordgroep met overheden en maatschappelijke partners. Bestuurlijk vaststellen met decentrale partners in juni 2012. In dit rapport zijn de hoofdlijnen van de beleidsimpuls verkeersveiligheid beschreven. Hoofdstuk 1 beschrijft de analyse waaruit de prioritaire doelgroepen zijn bepaald. In hoofdstuk 2 is de beleidsimpuls in de paragrafen doorgaan, versterken, vernieuwen en focus uitgewerkt in beleidslijnen en activiteiten. Tenslotte is in hoofdstuk 3 beschreven hoe het proces de komende jaren wordt ingericht. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact