SWOV Catalogus

338512

Handboek wegontwerp 2013 : gebiedsontsluitingswegen.
20131768 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2013, 168 p., 131 ref. - ISBN 978-90-6628-628-3

Samenvatting Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Het leidt de lezer stapsgewijs door alle aspecten die daarbij komen kijken. Doelgroepen zijn wegbeheerders maar ook op wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers. Gebiedsontsluitingswegen vormen binnen het netwerk van wegen de verbindende schakel tussen erftoegangswegen en stroomwegen. Een weg met een gebiedsontsluitingsfunctie faciliteert zowel het stromen (op de wegvakken) als het uitwisselen van verkeer (op de kruispunten). De eisen aan vormgeving en inrichting van gebiedsontsluitingswegen zijn te onderscheiden in functionele eisen, basiseisen en basiskenmerken. Deze publicatie is de herziening van publicatie 164c ‘Handboek wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen’ uit 2002. In het nieuwe handboek zijn onder andere de basiskenmerken wegontwerp opgenomen, overgangen wegcategorieën en gemotoriseerde tweewielers. Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact