SWOV Catalogus

337430

Veilig over Rijkswegen 2010. Deel B: Benchmark regionale diensten.
20130674 ST [electronic version only]
Janssen-Stans, Y. Vliet, Y. van der Kwakkel, L. Meer, F. van der Noordman, M. Tse, K. Drift, R. van der Hoven, S. Morriën, P. & Kleijn, H. de
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2012, 128 p., 8 ref.; Projectcode D01011.000527 / Kenmerk 075788661

Samenvatting Het rapport 'Veilig over Rijkswegen' bestaat uit vier delen: 1) Deel A 'Verkeersveiligheid landelijk in beeld' geeft de kerncijfers ten aanzien van verkeersveiligheid voor het hele Rijkswegennet en de te behalen verkeersveiligheidsdoelstellingen weer. Ook wordt gerapporteerd wat de ontwikkeling is in het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden in 2010 ten opzichte van het jaargemiddelde 2001-2003 (deze periode wordt gebruikt voor de nationale doelstelling). 2) Deel B 'Benchmark verkeersveiligheid Regionale Dienst' bevat de verkeersveiligheidspositie per Regionale Dienst. 3) Deel C 'Detailanalyse Regionale Dienst' geeft per dienst een nadere analyse van relatief onveilige locaties. Mede op basis van Deel B, wordt een analyse en inspectie ter plaatse uitgevoerd, waarna een maatregel wordt voorgesteld. De maatregelen zijn voorzien van kosten- en effecteninschatting. 4) In deel 'Evaluatie maatregelen' wordt kennis op het gebied van kosteneffectiviteit doorontwikkeld. Hierdoor wordt meer grip verkregen op de best toe te passen maatregelen. Dit benchmarkrapport geeft inzicht in de verkeersveiligheidspositie van de Nederlandse rijkswegen. De verkeersveiligheid is in beeld gebracht tot en met 2010. Onderscheid is gemaakt tussen het hele rijkswegennet en de negen Regionale Diensten. Als basis is gebruik gemaakt van de geregistreerde verkeersongevallen. Aanvullend is informatie van wegkenmerken en intensiteiten gebruikt voor de analyses. De rapportage bevat analyses op diverse niveaus en in relatie tot diverse thema’s. In het eerste deel is het ongevallenbeeld op het hele Rijkswegennet (RWN) in beeld gebracht. Hierbij zijn trends weergegeven waarbij is aangegeven wat de doelstellingen zijn. Het aantal slachtoffers is eveneens uitgedrukt in maatschappelijke kosten. Tenslotte is de sterrenkaart (EuroRAP) van het RWN gepresenteerd. In het tweede deel van het rapport zijn de verkeersveiligheidscijfers per Regionale Dienst opgenomen. Hierbij zijn in eerste instantie areaalcijfers, black-spots en de trendontwikkeling in ongevallen en verkeersprestatie (voertuigkilometers) weergegeven. De ontwikkeling van het aantal doden en ziekenhuisgewonden is gerelateerd aan de landelijke doelstellingen verkeersveiligheid. De belangrijkste punten hieruit zijn kernachtig weergegeven. Aanvullend zijn aandachtspunten opgesomd op basis van de regionale en thematische analyses naar mobiliteit, infrastructuur en weggebruiker. Binnen het thema Regionale verkeersveiligheidssituatie is de verkeersveiligheid op de rijkswegen in de Regionale Diensten in beeld gebracht aan de hand van de ongevallendichtheid en de ongevalkans (risicocijfer). Beide indicatoren maken het mogelijk wegvakken en wegtypen onderling met elkaar te vergelijken. Daarnaast is de verkeersveiligheid naar leeftijd, geslacht en vervoerswijze van de betrokken bestuurders en aard van de ongevallen in beeld gebracht. Voor specifieke onderdelen in het rijkswegennet zijn verkeersveiligheidsanalyses uitgevoerd. Ingezoomd is op de onderdelen knooppunten, tunnels, bruggen, aquaducten en spits- en plusstroken. De gepresenteerde ongeval- en slachtofferdata is afkomstig uit het Bestand geRegistreerde ONgevallen 2010 (BRON). InBRON zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen en alle meldkamermeldingen betreffende ongevallen opgenomen. In 2010 is het aantal registraties als gevolg van een wijziging in de administratieve systemen bij de politie aanzienlijk afgenomen. Deze daling heeft invloed op de gemaakte analyses in het rapport. Veelal geven de analyses een dalende trend weer, of dit te maken heeft met de wijziging in de ongevallenregistratie of dat het veiliger is geworden op het Rijkswegennet is in veel gevallen niet aan te geven. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact