SWOV Catalogus

332349

Modernisering APK 2.0 : eindrapportage. In opdracht van het Minister van Infrastructuur en Milieu.
20111053 ST [electronic version only]

Zoetermeer, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie, 2011, 75 p.

Samenvatting Met het project Modernisering APK 1.0 is in 2008/2009 een eerste aansluiting gevonden bij de technische ontwikkeling van voertuigen. Modernisering APK 2.0 heeft als doel een volgende slag te maken. De Minister van Infrastructuur en Milieu noemt in de opdrachtbrief van 30 november 2009 een viertal speerpunten waar in dit project de focus zal liggen: veiligheidssystemen, OBD, olielekkage en geluid. Deze eindrapportage wil de uiteindelijke stand van zaken aangeven en de overwegingen hoe we in het project Modernisering APK 2.0 er toe gekomen zijn. Er zal onder andere inzicht worden gegeven in het tot stand komen van de uiteindelijke regelgeving met daarbij een advies of en zo ja welke aanpassingen van de APK kunnen worden ingevoerd per 1 januari 2012. Verder zal er een opsomming worden gegeven van meer complexe aanpassingen die nog verdere uitwerking behoeven en een langere invoeringstermijn noodzakelijk maken. In deze eindrapportage worden alle onderwerpen toegelicht, waaronder de vier speerpunten genoemd door de Minister. Daarnaast zijn extra onderwerpen toegevoegd door de verschillende partijen. Een belangrijk onderwerp uit Modernisering APK 1.0, namelijk het gebruik van EOBD, is verder uitgewerkt. En in overleg met de betrokken branchepartijen heeft de RDW ook gekeken hoe het APK-proces op bepaalde punten vereenvoudigd kan worden. Het voorstel is om het uitlezen van het EOBD-systeem en de controle op olielekkage op te nemen in de APK. Over de voorgestelde aanvullende controleaspecten voor (hybride) elektrische voertuigen is geen eensluidend advies van de Stuurgroep tot stand gekomen. De ANWB wil namelijk eerst nader onderzoek naar het effect hiervan op de verkeersveiligheid, om te kunnen beoordelen of dit een kosteneffectieve maatregel is. De overige leden van de Stuurgroep blijven het advies steunen om aanvullende eisen op te nemen voor (hybride) elektrische voertuigen. Als wijzigingen in de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK komt de verplichte (her-)keuring van toerentellers en temperatuurmeters te vervallen. Ten aanzien van de koplamptester worden de bestaande eisen verduidelijkt. Het toetsen van de geluidsprestatie van uitlaatsystemen bleek niet mogelijk te zijn op een objectieve wijze en verdient nader onderzoek. Ook het nagaan van de relatie tussen permanente eisen en toelatingseisen vraagt meer tijd. Door het tot op heden ontbreken van Europese eenduidige standaarden op het gebied van EOBD voor zware voertuigen (APK1) wordt voorgesteld nader onderzoek uit te voeren naar mogelijke implementatie op langere termijn. Voor het OBD-systeem ontbreekt eveneens een Europese standaard, zodat voor dit onderwerp ook nader onderzoek nodig is. Het meten van bandenspanning bij zware voertuigen en het verhogen van de minimale profieldiepte bij lichte voertuigen (APK2) stuit op verschillende bezwaren, waardoor invoering daarvan is afgewezen. Door het project Modernisering APK 2.0 zal op deze manier de APK op een aantal belangrijke punten gemoderniseerd gaan worden. Dit alles in een strak tijdsschema waarin samen met de branchevertegenwoordiging tot informatieverwerving en besluitvorming moest worden gekomen voor 1 maart 2011 om deze modernisering op 1 januari 2012 van kracht te laten worden. Hierdoor zal de APK nog beter aansluiten bij de technische ontwikkelingen in voertuigen, wat resulteert in een verkeersveiliger en milieuvriendelijker wagenpark. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact