SWOV Catalogus

327037

Voorwaardelijke beleidsscenario's bromfietsen en snorfietsen.
20080758 ST [electronic version only]
Pol, M.
Veenendaal, Traffic Test, 1992, 19 p.; TT 92-54

Samenvatting Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is voornemens om haar beleid inzake de toekomst van bromf- en snorfietsen in Nederland in een 'Beleidsnotitie Bromfiets' uit te werken. In de beleidsnotitie zal getracht worden een integrale afweging te maken van zowel de positieve als de négatieve aspecten van de brom- en snorfiets, waarin onder andere aan de orde komen: de plaats die de bromfiets en snorfiets hebben en zouden kunnen hebben in het huidige en het toekomstige verkeers- en vervoersysteem, de veiligheids- en milieu-problemen van de bromfiets en snorfiets, de politieke haalbaarheid en het maatschappelijk draagvlak voor mogelijke beleidsrichtingen. De 'Beleidsnotitie Bromfiets' wordt in nauwe relatie met de 'Beleidsnotitie Masterplan fiets' geschreven. De voorliggende rapportage is opgesteld aan de hand van interviews gehouden met beleidsmedewerkers van verschillende ministeries. Op basis van de verkregen gegevens uit de interviews zijn mogelijke toekomstige beleidsscenario's opgesteld. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact