SWOV Catalogus

326932

Turborotondes.
20080610 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2008, 128 p., ref. + CD-ROM; Publicatie ; No. 257 - ISBN 978-90-6628 -513-2

Samenvatting Deze publicatie bevat uitgebreide informatie over het ontwerp, de vormgeving, de inrichting en de uitrusting van turbo rotondes bij uiteenlopende omgevingsfactoren. Op de bijgevoegde cd-rom is hiervoor een groot aantal basisontwerpen opgenomen. Eerst wordt echter basis - informatie aangereikt om te bepalen of in een gegeven situatie een turbo rotonde een goede oplossing is. Kenmerken van de turbo rotonde zijn dat deze meer dan één rotondestrook bevat en dat het verkeer, al voordat het de rotonde oprijdt, de te volgen rotondestrook kiest. Deze keuze houdt een beperking in van de mogelijkheden om af te slaan. De rijstroken op een turbo - rotonde verlopen spiraalsgewijs, waardoor het verkeer op een zeker punt de rotonde moet verlaten. Op verschillende plaatsen begint vanuit het middeneiland een nieuwe rijstrook. Op een turbo rotonde wordt, anders dan bij concentrische tweestrooksrotondes, niet van rijstrook gewisseld. Om te benadrukken dat weven niet is toegestaan, zijn verhoogde rijstrookscheidingen aangebracht. De overzichtelijkheid van en de beperkte hoeveelheid verkeersbewegingen op een turbo - rotonde dragen bij aan een grotere verkeersveiligheid en aan een Duurzaam Veilig weg - verkeer. De capaciteit van een turbo rotonde ligt met 3500 tot 5000 voertuigen per uur iets boven die van een tweestrooksrotonde. De aantallen rijstroken vóór en op een turbo rotonde kunnen sterk variëren. Deze aantallen worden bepaald door de intensiteiten op de aantakkende wegen en de verdeling van de verkeersstromen over de verschillende rijrichtingen. Na een kort inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de voordelen van een turbo rotonde ten opzichte van een concentrische twee- of meerstrooksrotonde. Hoofdstuk 3 gaat in op de afweging van de juiste kruispuntvorm. In hoofdstuk 4 worden de kenmerken van de turbo rotonde besproken en worden de diverse turbovarianten toegelicht. Belangrijke factoren voor de juiste keuze zijn de doorrijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer en de passage van (brom)fietsers. Hoofdstuk 5 behandelt diverse ontwerpelementen en de details van de vormgeving. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de basisprincipes van het ontwerp, met belangrijke begrippen als translatieas en turboblock. Vervolgens wordt ingegaan op de vereiste maatvoering en op voorzieningen voor speciale gebruikersgroepen, zoals motoren, grote voertuigen, landbouwverkeer en bromfietsers. In hoofdstuk 6 worden de bewegwijzering, pijlmarkering, bebording en bebakening behandeld, alsook de belijning en verlichting. Tot besluit werpt hoofdstuk 7 een blik in de toekomst met een korte verkenning van het turboverkeersplein. Deze nieuwe kruispuntoplossing, waarvan er in 2006 en 2007 twee in Nederland zijn gerealiseerd, combineert elementen van de rotorrotonde en de turbo rotonde en vormt, onder meer vanwege de hoge capaciteit, een aantrekkelijk alternatief voor het conventionele verkeersplein. Bij deze publicatie hoort een cd-rom met nuttige informatie voor beleidsmedewerkers, ontwerpers en beslissers. De inhoud draagt bij tot meer uniformiteit in het ontwerp van turbo rotondes. Hierdoor neemt ook de herkenbaarheid van turbo rotondes toe, wat weer van belang is voor de ontwikkeling van een Duurzaam Veilig wegennet. De bestanden kunnen vrij van rechten worden gebruikt. Begin 2008 beschikt Nederland over ongeveer zeventig turbo rotondes; bijlage II geeft hiervan een overzicht. Vijftien turbo rotondes bevinden zich binnen de bebouwde kom en op drie daarvan rijden fietsers in de voorrang. In deze publicatie is een uitgewerkt ontwerp opgenomen voor een turbo rotonde met fietsers in de voorrang. Voor toepassing van dit type turbo rotonde, dat alleen binnen de bebouwde kom mogelijk is, moet wel aan extra eisen worden voldaan. Tot slot wordt aanbevolen geen concentrische tweestrooksrotondes meer te realiseren. Aan dit concept kleven te veel bezwaren. In nieuwe situaties kan beter een turbo rotonde worden gerealiseerd die conform deze leidraad is ontworpen. Dat levert een hogere verkeersveiligheid en een hogere verkeersafwikkeling op. Bestaande tweestrooksrotondes kunnen bij groot onderhoud of reconstructie worden omgebouwd conform de uitgangspunten in deze publicatie. Dit geldt eveneens voor turbo rotondes met een ronding bij de start van de binnenste rotondestroken. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact