SWOV Catalogus

325796

Maatregelen verkeersveiligheid : brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met reactie op verzoek om toelichting per regio van black spots.
20071370 ST [electronic version only]
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2006-2007, 29 398, nr. 53
's-Gravenhage, SDU Uitgeverij Plantijnstraat, 2007, 2 p. - ISSN 0921-7371

Samenvatting "De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft mij verzocht u bij brief een toelichting te geven per regio van de zogenaamde black spots (die verkeersgevaarlijke locaties waar de meeste ongevallen plaatsvinden). Hierbij voldoe ik aan dit verzoek. Wegen horen veilig ingericht te zijn. Een blackspotbenadering brengt verkeersgevaarlijke lokaties, waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, in beeld. Wegbeheerders maken, op basis van ongevalsgegevens analyses waar in hun wegennet onveilige lokaties zijn en nemen maatregelen. Door de steeds verder toenemende veiligheid zijn er steeds minder locaties waar concentraties van ongevallen plaatsvinden maar desondanks zijn er nog wel onveilige lokaties te benoemen; dat geldt zowel voor het hoofdwegennet als ook voor het onderliggend wegennet. Bijlage 1 geeft voor de wegen die in mijn beheer zijn een overzicht van de kruispunten en wegvakken, waar de meeste slachtoffers vallen.1 Mede naar aanleiding van het rapport «Langdurige onveilige regionale hoofdwegen»van de Onderzoekraad voor de Veiligheid is op mijn begroting voor de periode 2006–2010 een bedrag van totaal 90 miljoen Euro. beschikbaar voor niet MER-plichtige maatregelen op N-wegen. Infrastructurele aanpassingen maken onderdeel uit van een totaalbenadering van het verkeersveiligheidbeleid: wegen veilig inrichten, verkeersdeelnemers goed informeren en opleiden en veilige voertuigen (weg-gedrag-voertuig). Deze maatregelen zijn als totaalbenadering uitgewerkt en het beleid rust op drie pijlers."
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact