SWOV Catalogus

325455

Afwegingskader keuringsfrequentie (Algemene Periodieke Keuring) APK 2 : definitief.
20070770 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP), 2003, 40 p., 75 ref.

Samenvatting Naar aanleiding van de evaluatie van de APK verbeterpunten heeft de ANWB aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat aandacht gevraagd voor de keuringsfrequentie. De ANWB stelt dat “het mogelijk is om, zonder nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid, de frequentie van de APK te bepalen op de basisnorm die in de Europese Regelgeving is vastgelegd”. Het voorstel tot wijziging van de keuringsfrequentie kan rekenen op een brede maatschappelijke belangstelling. Het wijzigingsvoorstel heeft reeds tot discussie geleid tussen de betrokken partijen, waarbij de oorspronkelijke doelen, argumenten en onderbouwing door de verschillende partijen ter discussie werden gesteld. Om een dergelijke brede discussie in goede banen te kunnen leiden, is aan te bevelen een objectief afwegingskader te hanteren op basis waarvan politieke besluitvorming kan plaatsvinden. Het is daarbij allereerst zaak om de structuur van het afwegingskader voor de aanpassing van de keuringsfrequentie op te zetten en – waar mogelijk – in te vullen. De bouwstenen voor het afwegingskader moeten vanuit verschillende invalshoeken worden aangedragen: de voertuigeigenaar, de keuringsinstantie, de RDW en V&W. Doelstelling van dit onderzoek is om een afwegingskader op te stellen waarin de consequenties in brede maatschappelijke zin worden verwoord bij (eventuele) aanpassing van de keuringsfrequentie. Het betreft hier een inventariserend onderzoek van de (momenteel) te berde gebrachte standpunten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact