SWOV Catalogus

324690

Handboek halteplaatsen.
20061951 ST S
Tekstbureau Tussenhaakjes (eindred.)
Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2006, 168 p., 18 ref.; Publikatie ; No. 233 - ISBN-10 90-6628-480-3 / ISBN-13 978-906628-480-7

Samenvatting Het handboek gaat eerst in op de diverse categorieën halteplaatsen en het voorzieningenniveau. Hierna komen de infrastructuur en de inrichting van halteplaatsen aan de orde. De infrastructuur heeft directe invloed op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en daarmee op het reiscomfort. Voor een goede infrastructuur zijn richtlijnen over de grondwerkzaamheden, de fundering, de aanleg van de diverse perronelementen en de kabels en de leidingen vereist. Tot de inrichting behoren zaken als haltepaal, abri, meubilair, fietsenstalling, verlichting en dergelijke. Een ander onderwerp betreft de informatievoorziening. De randvoorwaarden voor goede reis- en route-informatie worden geschetst. Aandacht is er ook voor de toekomst: haltes op middeneilanden en rotondes. Door een integrale verkeerskundige en stedenbouwkundige aanpak van een halteplaats kan deze zowel een belangrijke bijdrage leveren aan de afwikkeling van de verkeers- en vervoersstromen op en rondom de halteplaats als fungeren als verblijfsgebied. Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol als het gaat om blijvend een goed visitekaartje voor het openbaar vervoer te zijn. Ingegaan wordt op operationeel beheer. In het handboek wordt ook een praktische handreiking geboden voor het opstellen van een plan van aanpak voor verbetering van een haltevoorziening. Tot slot komen aanbesteden en contractvorm aan de orde. Daarbij wordt uitgegaan van de RAW-systematiek. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact