SWOV Catalogus

322706

Evaluatie 60 km/uur projecten : eindrapport. In opdracht van Unie van Waterschappen.
20042071 ST [electronic version only]
Beenker, N.J.
Vught, VIA Advies in verkeer & informatica, 2004, 55 p. + app., 11 ref. + CD-ROM; WE101-R12 2004

Samenvatting In december 1997 is door alle wegbeheerders (waterschappen, gemeenten, provincies en rijk) het Convenant Startprogramma Duurzaam Veilig ondertekend. Binnen dit startprogramma is onder andere afgesproken dat het aantal verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom (60 km/uur zones) sterk zal toe nemen. In 2003 was meer dan de helft van de 7.000 kilometer waterschapswegen als 60 km/uur zone ingericht. Om dit te bereiken hebben de wegbeherende waterschappen in Nederland een groot aantal projecten opgezet. Een deel van deze projecten is reeds uitgevoerd. Het overige deel moet nog worden gerealiseerd. Om de effecten van de reeds gerealiseerde gebieden in kaart te brengen is vanuit de Unie van Waterschappen het project “Evaluatie 60 km/uur gebieden” opgestart. De evaluatie is gericht op twintig deelgebieden, verdeeld over negen wegbeherende waterschappen. De gebieden hebben een totale weglengte van circa 850 km. In 2001 heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met de Universiteit van Wageningen de onderzoeksopzet voor de evaluatie beschreven [Hauptmeijer Verkeer, 2001]. Deze onderzoeksopzet is door Via-advies waarnodig aangepast. In deze onderzoeksopzet is een aantal scenario’s en modules beschreven. In vervolg op deze onderzoeksopzet heeft de Unie van Waterschappen gevraagd een deel van de effecten van de realisatie van de 60 km/uur zones te evalueren. De voorliggende rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie, op basis van: * het aantal (letsel)ongevallen - module 1; * de ongevalsdichtheid (aantal (letsel)ongevallen/kilometer) - module 2; * de aard van de (letsel)ongevallen - module 3; * de verkeersproductie (aantal gereden motorvoertuigkilometers) - module 4; * de ongevallenfrequentie (aantal ongevallen per gereden motorvoertuigkilometer) - module 5; * de letselfrequentie (aantal letselongevallen per gereden motorvoertuigkilometer) - module 6; * de kosten van de maatregelen - module 7; * de kosteneffectiviteit van de maatregelen (ongevalbesparing per miljoen euro) - module 8. De evaluatie strekt zich uit over de periode 2001 tot en met 2004. Tot en met 2004 is jaarlijks een update van de monitor verschenen. De voorliggende rapportage is de vierde en laatste monitor en vormt derhalve het eindrapport. De eerste drie monitors, waarin in totaal negentien gebieden zijn geëvalueerd, zijn door Via-advies respectievelijk in april 2002, september 2002 en februari 2004 vervaardigd. Ten opzichte van de monitor van 2003 is in deze monitor in de voormeting één extra gebied en in de nameting één extra jaar toegevoegd. Dit rapport betreft daarmee een weergave van alle twintig gebieden. Op de bijgeleverde CD-ROM staan de benodigde documenten (Microsoft, Word en Excel) met betrekking tot de voorliggende rapportage en het bijbehorende tellingsrapport [Via-advies 2004]. De Microsoft Word documenten zijn tevens in pdf-formaat bijgeleverd. Ten slotte is de kaart met daarop alle gebieden (bijlage V) in ‘emf-formaat’ op de CD-ROM opgenomen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact