SWOV Catalogus

320327

Selectief investeren : ICES-maatregelen tegen het licht.
20020923 ST [electronic version only]
Centraal Planbureau (CPB) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) Ruimtelijk Planbureau (RPB) & Sociaal en Cultureel Planbureau SCP
's-Gravenhage, Centraal Planbureau CPB, 2002, 210 p. + CD-ROM - ISBN 90-5833-096-6

Samenvatting De Nederlandse overheid investeert jaarlijks miljarden euro’s. Het gaat daarbij niet alleen om transportinfrastructuur, maar ook om natuurgebieden, stadsvernieuwing, bedrijfsterreinen, onderwijs en onderzoek. Bij de selectie van concrete investeringen is het van groot belang na te gaan of de maatschappelijke voordelen van de investeringen opwegen tegen de kosten. Dit rapport bevat een verslag van een dergelijke analyse. Op verzoek van de Interdepartementale Commissie inzake het Economisch Structuurbeleid (ICES) hebben het Centraal Planbureau (CPB), het Milieu- en Natuurplanbureau (RIVM), het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Stichting DLO investeringsvoorstellen van ministeries en regio’s beoordeeld. De informatie over de kwaliteit van investeringen die hieruit voortkomt, kan door het volgende kabinet worden benut bij het vormgeven van het investeringsbeleid. Bij de beoordeling van de investeringsvoorstellen zijn niet alleen kwantitatieve, financieeleconomische effecten beschouwd. Ook kwalitatieve baten, bijvoorbeeld van natuurgebieden of monumentenzorg, zijn ten volle meegewogen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact