SWOV Catalogus

131134

Snorfietsongevallen op het fietspad : karakteristieken en scenario’s van ongevallen op wegvakken en kruispunten : resultaten van een dieptestudie naar snorfietsongevallen en aanknopingspunten voor maatregelen.
C 51812 [electronic version only]
Davidse, R.J. Duijvenvoorde, K. van Boele, M.J. Louwerse, W.J.R. Stelling-Konczak, A. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Algera, A.J.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2017, 179 p., 63 ref.; R-2017-12A

Samenvatting Dit rapport doet verslag van een SWOV-dieptestudie naar snorfietsongevallen op fietspaden binnen de bebouwde kom. Bij een dieptestudie naar verkeersongevallen wordt zo veel mogelijk gedetailleerde informatie verzameld over alle aspecten van het ongeval: de verkeerssituatie, de directe omgeving, het gedrag en de achtergrond van de betrokken verkeersdeelnemers, hun voertuigen en het letsel van de gewonden. Het doel van dit onderzoek is om op kwalitatieve wijze inzicht te krijgen in de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan en de afloop van snorfietsongevallen die plaatsvinden op fietspaden. Deze kennis is onder andere nodig voor een goede besluitvorming omtrent het al dan niet verplaatsen van de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan, inclusief eventueel te nemen aanvullende of alternatieve maatregelen. In dit rapport beantwoorden we de volgende vier onderzoeksvragen: 1. Welke ongevalspatronen of subtypen van snorfietsongevallen op fietspaden kunnen worden onderscheiden? 2. Welke ongevals- en letselfactoren spelen een rol bij het ontstaan van snorfietsongevallen op fietspaden in het algemeen en de verschillende geïdentificeerde subtypen snorfietsongevallen? 3. Verschillen de kenmerken van snorfietsongevallen van die van bromfietsongevallen voor zover deze bekend zijn uit studies die verricht zijn voor- en na de ‘verplaatsing’ van de bromfiets naar de rijbaan? 4. Wat zijn kansrijke maatregelen om snorfietsongevallen op fietspaden te voorkomen zonder het probleem te verschuiven naar een andere plaats op de weg of een andere vervoerswijze? Daarvoor zijn 36 snorfietsongevallen bestudeerd die tussen 15 februari 2015 en 15 december 2016 plaatsvonden in de regio van politie-eenheid Den Haag (provincie Zuid-Holland boven Rotterdam en de rivieren). Dit aantal wordt voldoende groot geacht om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste ongevals- en letselfactoren. De bestudeerde ongevallen blijken bovendien representatief voor de snorfietsongevallen die tijdens de onderzoeksperiode plaatsvonden in de regio Den Haag.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact