SWOV Catalogus

130568

Monitoring fietsveiligheid : Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet.
C 51200 [electronic version only]
Wijlhuizen, G.J. & Aarts, L.T.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 37 p., 43 ref.; H-2014-1

Samenvatting In een serie SWOV-rapporten komt gestructureerde gegevensverzameling van diverse verkeersveiligheidsindicatoren aan bod. Dit rapport behandelt indicatoren voor ‘fietsveiligheid’ en bevat een ontwerp voor de opzet van een gestructureerd meetnet in Nederland en voor een methode om de indicatoren te meten. Daarmee kan fietsveiligheid op verschillende typen wegen in verschillende regio’s worden vastgesteld en geanalyseerd. In Hoofdstuk 2 wordt allereerst een algemeen theoretisch kader gegeven van verkeersveiligheidsindicatoren, in het bijzonder de Safety Performance Indicators (SPI’s). Vervolgens wordt in datzelfde hoofdstuk de relatie besproken tussen fiets-veiligheidsindicatoren en verkeersonveiligheid. Deze fietsveiligheidsindicatoren zijn op twee manieren geïnventariseerd: 1. analyse van fietsongevallen; 2. toepassing van de principes van Duurzaam Veilig. Er is nagegaan waar deze beide invalshoeken elkaar aanvullen. Het hoofdstuk sluit af met een selectie van indicatoren die gerelateerd zijn aan fietsveiligheid. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op waar en hoe metingen kunnen worden uitgevoerd en worden voorbeelden gegeven van beschikbare data over verschillende aspecten van fietsonveiligheid. De meetmethode kan bijvoorbeeld toegepast worden door decentrale overheden (provincies, gemeenten). Het beschreven ontwerp voor een meetmethode biedt daarvoor een algemene basis en tegelijkertijd ook basis voor het maken van onderbouwde keuzen. Het rapport besluit in Hoofdstuk 4 met het advies om te beginnen met een pilot voor gegevensverzameling voor een selectie van fietsveiligheidsindicatoren. Het is namelijk van belang om voor dit relatief nieuwe werkgebied te leren van ervaringen in de praktijk en stap voor stap te kunnen groeien naar een uitgebreidere methode van gegevensverzameling.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact