SWOV Catalogus

117256

Nieuwe veiligheidstechnologie en impact op technische keuring : evaluatie van efficiëntie van huidige testen op keuring voor nieuwe technologieën.
C 38608 [electronic version only]
Smets, S. & Denys, T.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit, 2007, 45 p., ref.; Rapportnummer RA-2007-106

Samenvatting The Belgian government enforces requirements on motor vehicles for the interest of traffic safety. In this framework she has to comply with the legislation of the European Union. Within the motor vehicle requirements, a distinction is made between admission requirements, permanent requirements and application requirements. In addition to safety, these requirements refer to noise, emissions, mass, dimensions and license plates. Most of these requirements are applicable to all discerned types of motor vehicles (passenger cars, buses, delivery vans and trucks), although they can differ for the different types of motor vehicles. The motor vehicles are inspected according to specified tests at European level to verify the compliance with the requirements of the EU-directives. After this type-inspection, the motor vehicles are allowed on the public roads. Consequently, the technical state of the motor vehicles is verified periodically via the technical inspection at national level. This inspection differs for the various type of motor vehicles, with regard to the period at which the vehicle is inspected for the first time, the frequency of the inspections and the content of the inspection. Next to the periodical inspections, there are also non-periodical inspections which take place under specific circumstances. These inspections have to be carried out by certified institutes. Lately, many new primary and secondary safety technologies are being developed. Primary technologies concern the systems to prevent accidents; secondary technologies relate to the provisions to reduce the consequences of accidents. (Author/publisher) Nederlandse samenvatting: De Belgische overheid stelt eisen aan motorvoertuigen in het belang van de verkeersveiligheid. Daarbij heeft zij zich te houden aan de regelgeving van de Europese Unie op dit gebied. Binnen de voertuigeisen wordt er een onderscheid gemaakt tussen toelatingseisen, permanente eisen en gebruikseisen. Behalve op veiligheid hebben deze eisen ook betrekking op geluid, emissie, massa, afmetingen en kentekenplaten. De meeste eisen zijn van toepassing op alle onderscheiden typen motorvoertuigen (personenauto’s, gemotoriseerde tweewielers, bussen, bestelauto’s en vrachtauto’s), zij het dat de eisen per voertuigsoort kunnen verschillen. Op Europees niveau wordt aan de hand van voorgeschreven testen gekeken of het voertuig aan de eisen in de afzonderlijke EU-richtlijnen voldoet. Na deze typekeuring wordt het voertuig toegelaten op de weg. Vervolgens wordt de technische staat van kentekenplichtige motorvoertuigen periodiek vastgesteld in de technische keuring op nationaal niveau. Deze keuring verschilt voor de diverse typen voertuigen, wat betreft de termijn waarop voor het eerst wordt gekeurd, de keuringsfrequentie en de inhoud van de keuring. Naast de periodieke keuringen bestaan er eveneens niet-periodieke keuringen die plaatsvinden onder welbepaalde omstandigheden. Deze keuringen worden uitgevoerd door erkende instellingen. De laatste jaren zijn er vele “nieuwe” primaire en secundaire veiligheidstechnologieën op de markt gebracht en deze ontwikkeling zet zich gestaag verder. Primaire veiligheidstechnologieën betreffen de systemen voor het voorkomen van ongevallen; secundaire veiligheidstechnologieën. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/128.pdf
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact