SWOV Catalogus

113003

Systemen ter verbetering van het zicht van de bestuurder : technische beschrijving en effect op de verkeersveiligheid.
C 34354 [electronic version only]
Verlaak, J.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2005, 45 p., 8 ref.; Rapportnummer RA-2005-65

Samenvatting A very important aspect in traffic safety is the field of view of the driver. In all situations the driver should have a clear overview on the traffic situation. On one hand, the infrastructure plays an important role. By taking the drivers perception into account during the planning of roads, traffic can take place in safe way. On the other hand the vehicle has to be equipped in such a way that the driver has a clear view in all circumstances. Examples of vehicle technology that determine the field of view of the driver are the wind screen, the mirrors and the headlights. Due to the developments in vehicle electronics, the field of view of the driver can be increased by sensors that detect obstacles near the vehicle and generate a sound/light signal, or camera systems. These systems are being introduced in the market, also in conventional vehicles. Traffic safety is used by the vehicle manufacturers as a selling argument, therefore the additional cost of these systems is accepted by the customer. From research it is shown that blind spot mirrors have an effect on the traffic safety of trucks. A European directive describes the minimal specifications of blind spot mirrors. For other systems that are introduced to improve the field of view, the effect on traffic safety is not that clear. To evaluate the effect of a specific technology, measurements in laboratories and with driving simulators are being performed. The authorities could take initiatives to provide the consumer with information on the impact of vehicle technology on traffic safety. Results of an accurate and complete registration of accidents can help on the evaluation of a technology regarding traffic safety. Reliable data from the past can help in quantifying the effect on traffic safety of measures or technology to be developed. As was said in earlier reports, vehicle technology has to be seen in a European perspective, due to the fact that vehicles are developed for a European (or even world) market. (Author/publisher) Nederlandse samenvatting: Het zichtveld van de bestuurder is een zeer belangrijk aspect met betrekking tot de verkeersveiligheid. De bestuurder dient steeds een goed overzicht te hebben op de heersende verkeerssituatie. Enerzijds speelt de infrastructuur hier een belangrijke rol. Door een goede aanleg van de weginfrastructuur kan ervoor gezorgd worden dat het verkeer ordelijk en overzichtelijk, en daardoor veiliger kan verlopen. Anderzijds dient het voertuig zodanig te zijn uitgerust dat in alle omstandigheden een goed gezichtsveld van de bestuurder kan worden verzekerd. Onder voertuigtechnologie die het zicht van de bestuurder bepaalt, worden onder andere voorruit, de spiegels, de koplampen, e.d. verstaan. Door de toename van de elektronica in de voertuigen vinden ontwikkelingen plaats waarbij de zichtbaarheid van de bestuurder door middel van sensoren (onrechtstreeks) en camerasystemen (rechtstreeks) verder wordt verbeterd. Voertuigfabrikanten ontwikkelen immers systemen om leemten in het gezichtsveld van de bestuurder op te vangen. Geavanceerde voertuigverlichting en bestuurdersassistentie systemen die de omgeving van het voertuig aftasten vinden stilaan hun ingang in de markt. De introductie van dergelijke systemen heeft een meerprijs voor het voertuig tot gevolg. Deze wordt tegenover de consument verantwoord door het feit dat dergelijke systemen de verkeersveiligheid verhogen. Verkeersveiligheid en bijgevolg ook deze systemen worden door de autofabrikanten als een verkoopsargument gebruikt. De consument blijkt hiervoor steeds gevoeliger te zijn. Uit onderzoek blijkt dat dode hoek spiegel systemen voor vrachtwagens veelbelovend zijn. Hiervoor is trouwens een Europese regelgeving opgesteld, die de minimale specificaties voor een dode hoek spiegel vastlegt. Voor andere systemen die door verschillende voertuigfabrikanten worden geïntroduceerd is het effect op de verkeersveiligheid niet zo eenduidig aan te geven. Om het effect op de verkeersveiligheid na te gaan, baseert men zich, bij gebrek aan ongevallengegevens, op metingen in laboratoria en op rijsimulators. De overheid kan een actieve rol spelen in mogelijke toekomstige initiatieven die de bestuurders op een zo objectief mogelijke manier trachten te informeren over de veiligheidsaspecten van een bepaald systeem dat in optie aangeboden wordt. Een goede ongevalsregistratie kan de effectiviteit van een maatregel op een objectieve manier aantonen. Hiermee willen we echter niet stellen dat er eerst een aantal ongevallen dient te gebeuren alvorens een technologie beoordeeld kan worden. Het is echter wel zo dat uit ervaringen uit het verleden lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden. Zoals reeds in eerdere rapporten gesteld, dient de voertuigtechnologie op Europees niveau te worden beschouwd, gezien de voertuigmarkt een Europese of zelfs internationale markt is. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/86.pdf
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact