SWOV Catalogus

105885

Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid : terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers in de Europese Unie met de helft in de periode tot 2010 : een gedeelde verantwoordelijkheid : COM (2003) 311 definitief.
C 27236 [electronic version only]
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Brussel, Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2003, 50 p.; COM (2003) 311 def.

Samenvatting Verkeersveiligheid is een onderwerp dat direct betrekking heeft op het hele grondgebied van de Europese Unie en haar inwoners: in het Europa van de Vijftien gebruiken 375 miljoen weggebruikers, waarvan 200 miljoen met een rijbewijs, 200 miljoen voertuigen op 4 miljoen kilometer wegen. Voor de steeds grotere mobiliteit wordt een hoge prijs betaald, want elk jaar brengen 1.300.000 ongevallen met lichamelijk letsel ruim 40.000 doden en 1.700.000 gewonden met zich mee. De kosten van dit bloedbad, zowel direct als indirect, worden geschat op EUR 160 miljard, ofwel 2% van het BNP van de EU. Hoewel geconstateerd wordt dat het veiligheidsniveau over het geheel genomen langzaam maar zeker verbetert (in 30 jaar tijd is het totale verkeersvolume in de landen die op dit moment deel uitmaken van de EU verdrievoudigd, terwijl het aantal verkeersdoden met de helft is teruggedrongen), blijft de situatie maatschappelijk onaanvaardbaar en moeilijk te rechtvaardigen voor de burger. De Commissie heeft derhalve in het Witboek over het Europese vervoersbeleid voorgesteld dat de Europese Unie zich ten doel stelt het aantal doden in de periode tot 2010 met de helft terug te dringen. Hoewel de Gemeenschap al geruime tijd een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid, met name door middel van ruim vijftig richtlijnen met technische normen, en hoewel in het Verdrag van Maastricht de juridische middelen zijn genoemd die de Gemeenschap ter beschikking staan om een kader vast te stellen en maatregelen te nemen2, moet geconstateerd worden dat de lidstaten zich zeer terughoudend opstellen ten aanzien van maatregelen op communautair niveau, zoals bijvoorbeeld de harmonisatie van het alcoholpromillage, waarover al twaalf jaar lang wordt gesproken. De Commissie zal voorstellen de voorschriften voor controles te uniformiseren op de overtredingen die het meeste dodelijke slachtoffers eisen en op de naleving van de sociale voorschriften. In het kader van een voorstel met betrekking tot wegeninfrastructuur zal de Commissie de aanpak van bijzonder gevaarlijke plaatsen voorstellen. Een ander voorstel betreft de herziening van de richtlijn inzake het rijbewijs. Het derde initiatief betreft de herschikking van de richtlijn inzake het rijbewijs. In de huidige mededeling worden eveneens een aantal directe en begeleidende maatregelen beschreven die de Commissie wil treffen om de waarde te vergroten van de door de Europese Unie ondernomen activiteiten, met name de ontwikkeling van nieuwe veiligheidstechnologieën in het kader van de kaderprogramma’s voor onderzoek, om een toegevoegde waarde te leveren aan de inspanningen in de lidstaten. Met dit actieprogramma wordt beoogd: – de weggebruikers aan te sporen tot beter gedrag, met name door middel van een betere naleving van de bestaande wetgeving, de basisopleiding voor en bijscholing van particuliere en beroepschauffeurs en door middel van inspanningen om gevaarlijke praktijken tegen te gaan, – de voertuigen veiliger te maken, met name door technische harmonisatie en steun aan de technische vooruitgang; de aspecten in verband met elektronische technologieën ("eSafety") zullen worden toegelicht in een aanstaande mededeling van de Commissie inzake "informatie- en communicatietechnologieën voor intelligente voertuigen", – de wegeninfrastructuur te verbeteren, met name door het opsporen en op lokaal niveau bekendmaken van optimale praktijken en door het wegnemen van zwarte punten. Het programma geeft een opsomming van concrete maatregelen om een methodologisch kader vast te stellen voor het in kaart brengen en bekendmaken van optimale praktijken, door middel van het opstellen van technische richtsnoeren, het verbeteren van het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot ongevallen en lichamelijk letsel, en het voortzetten van onderzoek en ontwikkeling om oplossingen te vinden voor de toekomst. De Commissie hoopt dat dit programma kan rekenen op de instemming en medewerking van alle betrokken partijen. Daartoe stelt zij voor dat iedereen die beschikt over een bepaald gezag, een beslissingsbevoegdheid, een economische of sociale macht, of een vertegenwoordigingsmandaat plechtig een Europees handvest over de verkeersveiligheid onderschrijft. Naast de naleving van universele beginselen dient elke ondertekenaar zich te verplichten tot het invoeren van specifieke maatregelen. De aldus aangegane verbintenissen zullen openbaar worden gemaakt en de naleving ervan zal gecontroleerd worden. (Author/publisher) Voor de Engelse versie zie C 25510: Road safety directly affects all of the territory of the European Union and all its inhabitants: in the 15-member European Union, 375 million road users, 200 million of them driving licence holders, use 200 million vehicles on 4 million km of roads. Ever greater mobility comes at a high price: 1300000 accidents a year cause 40000 deaths and 1700000 injuries on the roads. The direct and indirect cost of this carnage has been estimated at €160 billion, i.e. 2% of EU GNP. Although there has been a slow but regular improvement in safety overall (during the last 30 years, the overall volume of road traffic in the countries which today make up the EU has tripled, while the number of road deaths has fallen by half), the situation is still socially unacceptable and difficult to justify to the citizen. In its White Paper on European transport policy, the Commission has therefore proposed that the European Union should set itself the target of halving the number of road deaths by 2010. Although the Community has contributed to road safety over very many years, in particular through more than 50 technical standardisation directives, and despite the fact that the Maastricht Treaty clarified the legal means available to the Community to establish a framework and to act, the Member States have been highly reluctant to take action at Community level, witness the harmonisation of blood alcohol limits which has been under discussion for twelve years. The Commission will propose standardising the rules on checks concerning the road traffic offences which cause the most deaths and concerning compliance with social regulations. In the context of a proposal on road infrastructure, the Commission propose action to deal with particularly hazardous places. Another proposal will concern the recasting of the Directive on driving licences. This communication also describes a number of direct and accompanying measures which the Commission plans to implement to enhance the benefit of the activities undertaken by the European Union, in particular the development of new safety technologies under the Research Framework Programmes to add value to the efforts made by the Member States. This action programmes aims to: – encourage road users to improve their behaviour, in particular through better compliance with the existing legislation, basic and continuous training for private and professional drivers and by pursuing efforts to combat dangerous practices, – make vehicles safer, in particular through technical harmonisation and support for technical progress; the aspects concerning electronic technologies ("eSafety") will be covered by a forthcoming Commission communication on information and communication technologies for intelligent vehicles". – improve road infrastructure, in particular by defining best practices and disseminating them at the local level and by eliminating accident black spots. It describes in particular specific measures for establishing a methodological framework to identify and disseminate best practices, through the drafting of technical guides, improving the collection and analysis of data on accidents and physical injuries, and pursuing research and development to find solutions for the future. The Commission hopes that everyone concerned will sign up to and cooperate in the programme in question. To this end, it proposes that everyone in authority, with decision-making powers, or acting in an economic, social or representative function should give a solemn undertakings and subscribe to a European Road Safety Charter. Apart from complying with universal principles, each signatory would undertake to implement specific actions. The commitments given will be publicised and compliance with them monitored. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact